Menu

AKTUALNOŚCI Regulamin Koła Mediacji Rówieśniczych Galeria

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Regulamin Koła Mediacji Rówieśniczych

                                       REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA  MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ
                  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW GRYFA POMORSKIEGO W KIEŁPINIE
                                                                                       §1
                                                                     [Przedmiot Regulaminu]
Regulamin określa podstawowe informacje dotyczące:
a) mediacji
b) Mediatora Rówieśniczego
c) Szkolnego Klubu Mediacji
Postanowienia Regulaminu są stosowane w mediacjach rówieśniczych w sporach pomiędzy uczniami.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły oraz w siedzibie Szkolnego Klubu Mediacji.
                                                                                      § 2
                                                         [Mediacja w Szkolnym Klubie Mediacji]
Mediacje rówieśnicze prowadzone są na terenie Szkoły, w wyznaczonym przez Dyrekcję Szkoły stałym
miejscu, które zapewnia swobodną rozmowę oraz możliwość spisania ugody.
Mediację rówieśniczą prowadzi Mediator Rówieśniczy wybrany spośród uczniów spełniających
wymogi określone w § 4 niniejszego Regulaminu Szkolnego Klubu Mediacji.
Szkolny Klub Mediacji zrzesza Mediatorów rówieśniczych i prowadzi Listę Mediatorów Rówieśniczych
(zwaną dalej Listą).
Mediację prowadzi się na podstawie wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu
Mediacji):
a) ucznia
b) rodzica
c) pracownika szkoły.
Do Mediatorów rówieśniczych mogą się zgłaszać wszyscy uczniowie Szkoły.
                                                                                      §3
                                                          [Opiekun Szkolnego Klubu Mediacji]
Opiekunem Szkolnego Klubu Mediacji jest osoba zatrudniona w Szkole. Opiekun koordynuje pracę
mediatorów rówieśniczych i wspomaga ich na każdym etapie mediacji (przygotowania, prowadzenia
oraz dokumentowania), a także – w razie potrzeby – po jej zakończeniu.
Opiekun mediatorów rówieśniczych, kwalifikując sprawy uczniów do mediacji rówieśniczej bierze pod
uwagę rodzaj konfliktu i gotowość uczniów do udziału w mediacji, kompetencje mediatorów
rówieśniczych oraz przepisy prawa.
Mediacje rówieśnicze odbywają się zawsze w obecności Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.
                                                                                    §4
                                                     [Podstawowe zasady mediacji rówieśniczych]
Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dowolny. Na uczestniczenie w mediacji rówieśniczej muszą
wyrazić zgodę wszyscy uczniowie pozostający w sporze.
Uczniowie oraz Mediator powinni ze sobą współpracować. Na mediacji obowiązują zasady dobrego
wychowania.

Wybrany Mediator rówieśniczy powinien być bezstronny oraz neutralny wobec uczniów
pozostających w sporze. Jeśli zachodzą wątpliwości co do bezstronności i niezależności Mediatora,
powinien on powiadomić o tym strony konfliktu oraz Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.
Postępowanie mediacyjne jest poufne. Mediator nie może ujawniać uzyskanych podczas trwania
mediacji informacji o faktach dotyczących przedmiotu sporu oraz o stanowisku uczniów – stron
konfliktu. Strony przestrzegają poufności postępowania mediacyjnego w czasie jego trwania i po jego
zakończeniu.
                                                                                § 5
                                                                [Mediator rówieśniczy]
Mediatorem rówieśniczym może być uczeń, który:
a) jest uczniem przynajmniej klasy piątej Szkoły Podstawowej
b) uzyskał dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania za ostatni semestr
c) chce pełnić rolę Mediatora rówieśniczego
d) potrafi być dyskretny
e) cieszy się sympatią i poważaniem innych uczniów
f) ukończył zorganizowane w szkole szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji
g) jest w stanie poświęcić swój czas na działalność Klubu Mediacji
                                                                              § 6
                                                               [Wybór Mediatora]
Mediatora wybierają uczniowie pozostający w sporze spośród Mediatorów Rówieśniczych wpisanych
na Listę. Mediator wpisany na Listę może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów.
W trakcie mediacji strony mogą zgodnie zmienić Mediatora bądź powiększyć zespół Mediatorów.
Mediacje mogą prowadzić za zgodą stron nie więcej niż dwaj Mediatorzy. Jeżeli w trakcie mediacji
okaże się, że wybrany Mediator rówieśniczy przestał być bezstronny lub neutralny, powołuje się
nowego Mediatora za zgodą stron oraz Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji.
                                                                               § 7
                                                                [Udział osób trzecich]
W posiedzeniach mediacyjnych mogą brać udział osoby trzecie tylko za uprzednią zgodą stron
postępowania mediacyjnego.
                                                                               § 8
                                                              [Posiedzenie mediacyjne]
Po otrzymaniu przez Szkolny Klub Mediacji wniosku o przeprowadzenie mediacji, Mediator
rówieśniczy lub osoba upoważniona przez Opiekuna Szkolnego Klubu Mediacji i Mediatora proponuje
stronom wstępny termin posiedzenia mediacyjnego.
Posiedzenia mediacyjne odbywają się na terenie szkoły.
Czas trwania każdego posiedzenia mediacyjnego określa Opiekun Szkolnego Klubu Mediacji.
                                                                                §9
                                                [Sprawozdanie z postępowania mediacyjnego]
Po zakończeniu postępowania mediacyjnego sporządzone jest sprawozdanie z przebiegu mediacji. W
sprawozdaniu Mediator opisuje miejsce i czas prowadzenia mediacji, podaje imiona i nazwiska stron,
imię i nazwisko Mediatora / Mediatorów rówieśniczych, adres Szkolnego Klubu Mediacji oraz wynik
mediacji. Protokół podpisuje Mediator / Mediatorzy rówieśniczy.
Mediator doręcza stronom kopię protokołu.

Protokół wraz z ugodą (jeśli taka została zawarta) przechowywany jest w Szkolnym Klubie Mediacji.
                                                                                § 10
                                                                    [Ugoda mediacyjna]
Jeżeli strony zawarły ugodę przed Mediatorem rówieśniczym, załącza się ją w całości do
sprawozdania z mediacji. Ugoda musi zostać podpisana przez obydwie strony mediacji.

 

                                                                                 § 11
                                                               [Zakończenie postępowania]
Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:
a) podpisania zgody przez uczniów będących w sporze
b) cofnięcia zgody na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym przez uczniów będących w sporze
c) zauważenia przez Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji nieskuteczności postępowania
mediacyjnego lub eskalacji konfliktu.
                                                                                § 12
                                                            [Obowiązywanie Regulaminu]
Za wiążący uznaje się Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia mediacji.
Mediator prowadzi mediacje zawsze w oparciu o Regulamin, z którym zapoznali się wszyscy
uczestnicy mediacji.
Uczestnicy mediacji podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem [zał. 1].
Regulamin Szkolnego Klubu Mediacji zostaje zgłoszony w szkole w sposób zwyczaj

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
    ul. Szkolna 29
    83-307 Kiełpino
    pomorskie
  • 58-694-21-44
    58-694-21-82

Galeria zdjęć